آمار کلی

کد ملی: 325750XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پخش آریا نماد ققنوس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/21 تا کنون