آمار کلی

کد ملی: 270842XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماهیگیران اسلامی چمخاله مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1395/05/18 تا 1398/04/27