آمار کلی

کد ملی: 424008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پنج هزار و چهارصد و بیست و هفت فوریتهای رایانه ای فناوران چاپار مشبک دهدشت رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/21 تا کنون