آمار کلی

کد ملی: 043967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاوش کانساران پرگاس عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/08/25 تا 1392/02/10