آمار کلی

کد ملی: 628975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه و عمران ساحل چارقلی گمیشان عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/23 تا کنون