آمار کلی

کد ملی: 045164XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاسیساتی پایه سازان بوکان بازرس اصلی خارج شده 1395/06/24 تا 1395/10/26