آمار کلی

کد ملی: 093365XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان ابنیه هفت اقلیم مهرگان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/15 تا کنون
برج بام میهن بازرس اصلی خارج شده 1395/10/04 تا 1397/10/03