آمار کلی

کد ملی: 001164XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه توسعه تولید مام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/12 تا کنون
مرغ اجدادمازندران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/01 تا کنون
تولید مرغ مادر گوشتی هفتاد و پنج دویست و پنجاه و شش کاکلی بابلکنار نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/29 تا کنون
تولیدی مرغ مادر گوشتی دویست و بیست و یک بند پی بابل مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/01/14 تا 1397/11/05