آمار کلی

کد ملی: 461039XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انتشار اینه صبح فردا بازرس اصلی فعال 1395/02/26 تا کنون