آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات آموزش ترویجی نسیم کوهسار شمال بازرس اصلی فعال 1385/05/15 تا کنون