آمار کلی

کد ملی: 006728XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی خانه سبز سابین بازرس اصلی منحل شده 1395/04/26 تا کنون