آمار کلی

کد ملی: 413139XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی یاقوت سبز سادات عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/24 تا کنون