آمار کلی

کد ملی: 005535XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا مهرداد پویش مدیرعامل فعال 1397/07/07 تا کنون
آریا مهرداد انرژی مدیرعامل فعال 1396/10/30 تا کنون
پترو فرآیند پرشیا عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/06/16 تا کنون