آمار کلی

کد ملی: 006452XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات گستر ویرا همراه مدیرعامل فعال 1396/12/02 تا کنون