آمار کلی

کد ملی: 079133XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 3

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اریادالمن بازرس علی البدل فعال 1399/05/15 تا کنون
صنایع تخم مرغ تلاونگ نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/03/05 تا 1397/12/26
تلاونگ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/05 تا کنون
صنایع دان تلاونگ رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/01 تا کنون
تلادم رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/02/21 تا 1395/05/17