آمار کلی

کد ملی: 093190XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه تجارت پویا و اقتصاد شرق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/30 تا کنون
گندم دشت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/10 تا کنون