آمار کلی

کد ملی: 275506XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اروم خدمات جلوه کار آذر عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/07/12 تا 1397/02/15