آمار کلی

کد ملی: 045121XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هوشمند راهکار مبنا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1389/09/30 تا کنون