آمار کلی

کد ملی: 202005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی راهبرد ارتباطات یاسان گلستان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/03 تا کنون
یاسان قابوس گلستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/27 تا کنون