آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف گوشت قرمز فروش شهرستان اصفهان خزانه دار خارج شده 1392/06/16 تا 1394/10/18