آمار کلی

کد ملی: 181943XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 1

خارج شده: 5

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور مهراز اقلیم پارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/19 تا کنون
سازه پل نوین البرز عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/05/10 تا 1397/12/29
طاق عرش طبرستان بازرس اصلی خارج شده 1396/10/18 تا 1397/02/05
ایرانیان سازه پیروز عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/10/27 تا 1395/04/23
کاریز بنای الوند رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/09/01 تا 1397/05/15
مهندسین مشاور پی پادیر پالار رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/07/01 تا 1396/03/30