آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاسیساتی خدماتی نگین البرز مهدیشهر بازرس اصلی فعال 1386/05/04 تا کنون