آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مدیریت سرمایه و ساخت سازه فرآیند آرین نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1388/08/25 تا 1389/09/22