آمار کلی

کد ملی: 058990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه شرکت های عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/10/25 تا 1395/10/26