آمار کلی

کد ملی: 446994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه تجارت مهر پادین رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/22 تا کنون