آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امداد و خیریه امام رضا ع اسلامشهر عضو هیئت مدیره فعال 1386/06/17 تا کنون