آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی فرآورده های لبنی گلستان صباح بازرس علی البدل خارج شده 1383/07/22 تا 1389/10/04