آمار کلی

کد ملی: 006445XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی هنری ادب پژوهی شیعی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/23 تا کنون