آمار کلی

کد ملی: 001021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین صنعت امین ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/06/24 تا 1395/12/24