آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اندیشه آرمان شهر بازرس علی البدل خارج شده 1389/04/30 تا 1390/12/02