آمار کلی

کد ملی: 221012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
منشور عدالت خرم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/08/15 تا کنون