آمار کلی

کد ملی: 325902XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهران شبکه زرین ایرانیان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/20 تا کنون