آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگ تدبیراندیشان اسپادانا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1386/10/04 تا 1388/10/07