آمار کلی

کد ملی: 101173XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داوود تجارت بشیر رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/31 تا کنون