آمار کلی

کد ملی: 136039XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ستوده تنظیف تاوریژ عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/11/07 تا کنون