آمار کلی

کد ملی: 227930XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عسل دربند رود حمید رئیس هیئت مدیره فعال 1390/05/25 تا کنون