آمار کلی

کد ملی: 299142XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الکتریک صنعت کرمان عضو هیئت مدیره فعال 1399/02/07 تا کنون
تهیه و تولید و توزیع شیشه اتومبیل جاوید کرمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/13 تا کنون