آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل و باربری ستاره غرب کرمانشاه مدیرعامل خارج شده 1390/05/11 تا 1392/10/03