آمار کلی

کد ملی: 325661XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
غیر انتفاعی کانون توسعه و هماهنگی مهرهای کودک خصوصی همیاری عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1394/04/25 تا کنون