آمار کلی

کد ملی: 003678XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ستاره نقره ای سرزمین من مدیرعامل فعال 1393/12/02 تا کنون