آمار کلی

کد ملی: 092034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یارا زیبا سازه پیشگامان طوس بازرس اصلی فعال 1395/07/25 تا کنون