آمار کلی

کد ملی: 313093XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات و پشتیبانی کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/23 تا کنون