آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی بهداشتی درمانی بهبود طب سپهر اصفهان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/03/16 تا 1395/01/16