آمار کلی

کد ملی: 007535XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اطعمه سادات میران رئیس هیئت مدیره فعال 1389/09/28 تا کنون