آمار کلی

کد ملی: 181866XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقیقت مهاجر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/05/04 تا کنون