آمار کلی

کد ملی: 226947XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زمرد مکران پارس بازرس اصلی فعال 1397/06/05 تا کنون