آمار کلی

کد ملی: 081988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اوژن پیشرو سترگ نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/05 تا کنون
سرایان تکین سورنا عضو هیئت مدیره منحل شده 1396/05/25 تا کنون