آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و شیمیایی ایران شرکا عضو هیئت مدیره فعال 1389/04/24 تا کنون