آمار کلی

کد ملی: 442025XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افرا کار آب یزد عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/08/08 تا 1397/05/09