آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگین آذرآترا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1387/09/13 تا 1393/01/19